Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95
BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR
KAZAN

Kazan daireleri yangın, patlama, zararlı gazların ortaya çıkma riskinin yüksek olduğu alanlardır. Bu nedenle yürürlükteki yönetmeliklere ve ilgili standartlara uygun olarak kurulması ve çalışma ömrü süresince de uygunluğunu koruması gerekmektedir. Kazan dairesinin yürürlükteki düzenlemelere uygunluğunun kontrolü de gaz dağıtım şirketleri, belediyeler veya diğer yetkili kuruluşlar tarafından talep edilmektedir.

Kazan dairesi uygunluk kontrolleri Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, kazan dairesi standartları ve gaz dağıtım kuruluşları şartnamelerine göre gerçekleştirilmektedir.

BOYLER

Boyler bir başka deyişle sıcak su hazırlayıcısı; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır. Bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına ve sıcak ortamın cinsine göre sınıflandırılırlar.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Boyler kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

HİDROFOR

Hidrofor’lar suyun basıncını artırmak için kullanılan bir pompa ile basıncı dengelemek için kullanılan bir tanktan oluşurlar. Hidrofor tankları 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınçta çalıştıklarından dolayı basınçlı kaplar olarak değerlendirilirler.

Hidrofor tankları membranlı veya membransız tip olabilir. Basınçlandırma için genel olarak azot veya hava kullanılır.

Hidrofor tankları da basınçlı kap olduklarından dolayı basınçtan kaynaklı patlama riski taşımaktadırlar. Bu nedenle tanklarda korozyon nedeniyle oluşabilecek incelmeler ile üretim hataları, çarpmalar gibi tank cidarlarının zayıflamasına neden olabilecek faktörlerin etkilerini belirlemek; gerektiğinde kullanım dışı bırakarak tehlikelerin önüne geçmek için periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlığı altında değerlendirilen ekipmanlardandır. Hidrofor tankları TS EN 13445 serisi standartlara göre imal edilir ve bu standartlara göre test edilirler.

KOMPRESÖR

Basınçlı hava bir çok işyerinde üretim ve hizmetin zorunlu parçasıdır. Bu nedenle işyerlerinde kompresörlerle basınçlı hava sağlanır ve gerekli olduğunda kullanılmak üzere depolanır. Basınçlı hava depolayan hava tankları güvenli olmadığında hayati tehlike oluştururlar.

Kompresör ve Hava Tankları’nın periyodik kontrollerinde basınç otomatiklerinin çalışması, basınç göstergelerinin durumu, emniyet ventillerinin durumu, yerleşim gibi bir çok faktör kontrol edilir. Hava tankları kapasitenin 1,5 katı basınç ile test edilerek (veya zorunlu bazı durumlarda Tahribatsız Muayene gerçekleştirilerek) güvenilirlikleri değerlendirilir.

OTOKLAV

Otoklavlar yüksek sıcaklık altında sterilizasyon veya lastik, kauçuk, cam gibi malzemelerin işlenmesinde kullanılan ekipmanlardır. Basınç içerdiklerinden dolayı basınçlı kap olarak sınıflandırılır ve uygun önlemlerin alınması gereklidir. 10-15 lt. gibi küçük kapasitelerde kullanılabildikleri gibi çok büyük hacimli de olabilirler. Teknolojik olarak da oldukça basit şekilde kapaklı bir kaptan ibaret olabildikleri gibi bilgisayar kontrollü değişik fonksiyonları içeren şekilde de olabilirler. Bazı otoklav tipleri buharı kendi yapılarında bulunan rezistanslarla üretirler. Diğer bazı otoklav tiplerinde ise buhar bir başka kaynaktan borular vasıtasıyla otoklava iletilir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Otoklav kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

TANK

İçerik Hazırlanıyor…